LES MER I VÅR BLOGG

AID-systemer med integrert CCTV gir økt sikkerhet i Norges mange tunneler

0CCTV i tunnel

Kontinuerlig overvåkning av tunneler med automatisk hendelsesdeteksjon (AID) og smarte kameraløsninger vil gi økt trygghet, og et bedre grunnlag for å forebygge fremtidige ulykker.

Fremtidens veier og tunneler har et felles mål om bedre trafikkflyten og sikkerheten. AID-systemer og andre avanserte teknologier vil spille en sentral rolle for å nå disse målene

Med sitt krevende landskap, og en nærmest endeløs rekke av veitunneler som skjuler seg like under den fjellrike overflaten, kan lille Norge bidra med et helt unikt perspektiv i henhold til behovene som må tilfredsstilles – og hvilke utfordringer som må overkommes.

Om lag 1200 tunneler utgjør allerede over én prosent av Norges totale veinettverk, og i overkant av 200 nye tunneler er for tiden under konstruksjon.

Den mest imponerende av landets nye tunneler er prosjektet E39 Rogfast – som med sine 26,7 kilometer blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Ambisiøst tunnelprosjekt

Når Rogfast er på plass vil den kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med om lag 40 minutter. Tunnelen legger dermed forholdene til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked, noe som vil styrke viktige næringsklynger i regionen.

Det ambisiøse prosjektet, med en prislapp på 16,8 millioner kroner, hadde byggestart den 4. januar 2018, og skal etter planen stå ferdig i 2025 eller 2026.

Norge har fra før av god erfaring med lange tunneler. Et eksempel på dette er E16 Lærdalstunnelen, et prosjekt med en prislapp på 1050 millioner kroner som ble ferdigstilt og åpnet i år 2000.

Lærdalstunnelen er i pr. i dag verdens lengste veitunnel, og strekker seg 24 509 meter mellom Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Med det bidrar den kraftig til at Norge havner på tredjeplass på listen over verdens lands samlede veitunnellengde, kun slått av Kina (1) og Japan (2).

 

En overhengende sikkerhetsrisiko

Trange områder, dårlig fremkommelighet og begrensede rømningsveier gjør at gamle tunneler utgjør en konstant sikkerhetsrisiko. En alvorlig ulykke kan potensielt få langt større konsekvenser enn lignende ulykker utendørs.

Disse konsekvensene omfatter ikke bare lange køer og høy trafikktetthet, økonomiske tap og personskader. I land som Norge, hvor tunneler flere steder utgjør den eneste veiforbindelsen mellom byer og landsbyer, kan en stor ulykke i verste fall stenge av hele samfunn fra omverdenen i lengre perioder.

I nye tunneler stilles det strenge krav som må hensynstas dersom lengde eller trafikkmengde overstiger spesifiserte grenser. Disse nye sikkerhetstiltakene bidrar til et økt behov for, og større etterspørsel etter, innovative løsninger som «smarte veier» og AID-systemer som kontinuerlig overvåker veier og tunneler.

 

AID varsler om potensielt farlige situasjoner

Smarte systemer for automatisk hendelsesdeteksjon, forkortet AID, bidrar til økt trafikksikkerhet ved å varsle operatører i nærliggende kontrollsentre om uvanlige trafikkforhold, hendelser og ulykker på en langt mer effektiv måte sammenlignet med manuell varsling.

Ved å ta i bruk intelligent bildebehandling kan AID-systemet raskt sende et «pop-up»-bilde, og varsle operatørene dersom det skulle oppstå situasjoner som:

 • Stanset kjøretøy
 • Saktegående trafikk og kø
 • Kjøretøy i motsatt retning
 • Fotgjenger i veien
 • Røyk, tåke eller annen årsak til dårlig sikt
 • Mistet last


 

Rask responstid avgjørende ved ulykker

Beregninger viser at hvert minutt som spares før en hendelse oppdages, verifiseres og klareres korter ned tiden for å gjenopprette normale forhold med fem minutter. Med andre ord øker AID-systemet sannsynligheten for å begrense omfanget av en trafikkhendelse eller ulykke ved å varsle operatørene umiddelbart.

Rask responstid kan være helt avgjørende for å hjelpe involverte personen innen den første, kritiske timen etter en ulykke – som ofte omtales av ambulansepersonell som «den gylne timen».

AID-systemet kan I tillegg til dette implementere automatiske nødtiltak. Dersom det for eksempel oppdages tilløp til røykutvikling i en tunnel kan systemet igangsette en prosess som starter opp ventilasjonsvifter, lyser opp nødsignaler og stenger tunnelen.
 

Samler og deler store mengder metadata

AID-systemer benytter et omfattende nettverk av videokameraer, sensorer, radar og datamaskiner for å kontinuerlig overvåke trafikkforhold, samt å oppdage økt trafikkbelastning, uhell og ulykker.

Formålet med dette nettverket er å samle og dele store mengder verdifulle metadata:

 • Antall og type kjøretøy
 • Bilskilt
 • Trafikktetthet
 • Gjennomsnittsfart
 • Gjennomsnittlig tidsintervall mellom kjøretøy
 • Gjennomsnittlig avstand mellom kjøretøy
 • Utgangspunkt og destinasjonsmatrise

 

Disse metadataene gir et utmerket grunnlag for å gjøre dyptgående analyser og hente ut viktige statistikker i det pågående arbeidet for å forbedre sikkerheten på veier og i tunneler, slik at vi kan forebygge fremtidige ulykker.
 

 

Sikre optimal kamerafunksjonalitet i tunneler

For at et AID-system skal fungere optimalt er det en rekke faktorer som må tas i betraktning når nettverket av kameraer og eventuelle andre detektorer installeres.

Automatisk hendelsesdeteksjon baseres på 3D-bildeanalyse (volumdeteksjon), og gir svært gode resultater med minimalt av feilalarmer. Dette forutsetter at kameraene monteres med et gitt antall meters mellomrom, er riktig vinklet og dekker et gitt antall kjørefelt.

En annen viktig faktor er å bruke kamerahus som er skreddersydd for tunnel, med en stor tut (8 cm) som gir mindre støv og skitt på glasset. Godt vedlikehold og rengjøring av alt utstyr plassert i tunnel vil uansett alltid være en nødvendighet.

 

Erfaren leverandør av kameraløsninger for samferdsel

Implementering av effektive «smarte veier»-løsninger, med formål om å bygge ent solid fundament for analyse og forbedring av sikkerhet i tunneler, krever tilgang til nødvendig kunnskap, ekspertise og utstyr.

Hatteland Technologies er Norges mest erfarne distributøren av videokameraer til «smarte veier»-løsninger. Våre kunnskapsrike konsulenter besitter den nødvendige ekspertisen for å utarbeide forslag til kostnadseffektive videosystemer for tunneler og tungt trafikkerte veier, uten å ofre kvalitet.

Våre kameraer bruker avansert en AID-programvare, SX-TRAFFIC, fra den italienske produsenten Sprinx Technologies.

SX-TRAFFIC leveres i ren serverløsning eller kamera med programvare (EDGE). I vår EDGE-løsning er programvaren lastet direkte inn i Hanwha kameraene, noe som kan gi en kostnadsbesparelse på mellom 20 og 40 prosent.

Vår AID-løsning muliggjør pålitelig deteksjon av hendelser, ulykker og avvik i trafikkflyten i kritisk infrastruktur, slik som motorveier, tuneller og veikryss.

Systemet tilbyr viktige funksjoner som:
 

 • Alle nødvendige deteksjonsregler og mengder av metadata
 • Videodeteksjon i flere kjørefelt samtidig
 • Videodeteksjon med optiske og termiske kameraer, hver for seg eller sammen
 • Hendelsesvarsler til de fleste VMS-systemer, f.eks. Milestone, Wave, Genetec og Mirasys
 • Kommunikasjon med de fleste protokoller, f.eks. OPC, TCP, Modbus og Json

LPR-teknologi lar parkeringsvakter sjekke nummerskilt uten å forlate bilen

0

Mobil skiltgjenkjenningsteknologi (LPR) effektiviserer arbeidet med å lokalisere ulovlig parkerte betaler, og forenkler parkeringsvaktenes arbeidsdag.

Når parkeringsvakter må sjekke bilskilt og registreringsnummer manuelt, og vanligvis til fots, tar det det unødvendig lang tid å bekrefte hvem som står parkert lovlig eller ulovlig, hvem som har betalt eller ikke betalt.

License Plate Recognition (LPR) – eller skiltgjengjenkjenning – er en teknologi som kan effektivisere og forenkle arbeidshverdagen til parkeringsvaktene.

Denne mobile kamerateknologien gjør at parkeringsvaktene kan forbli i bilen, utnytte tiden bedre og dekke et større område enn når de må behandle hver enkelt bil manuelt.

For parkeringsselskapene betyr dette at runder kan gjennomføres raskere, og kostnader kan kuttes grunnet redusert behov når det gjelder antall parkeringsvakter i ansettelse.

LPR-løsning med kameraer montert på biltak

Hatteland Technology’s LPR-løsning er en mobil variant av teknologien som er blitt tatt i bruk i flere av landets parkeringshus for å gjenkjenne bilskilter ved inn- og utkjørsel (ofte omtalt som ANPR – Automatic Numper-Plate Recognition).

Det finnes ingen «off-the-shelf”-løsning for LPR – applikasjon og software må utvikles og skreddersys for den spesifikke bruken – men en mulig løsning for bruk av parkeringsvakter består av to LPR-kameraer som monteres på toppen av et biltak.

Ved å benytte et slikt oppsett kan parkeringsvaktene sirkulere rundt i byen for å lokalisere feilparkerte biler, for eksempel i borettslag med spesifikke parkeringstillatelser eller ved private parkeringer og i parkeringshus.

 

Leser bilskilt med 99% sikkerhet

Teknologien i dagens kameraer inkorporerer spesifisert programvare og analysemoduler som med 99% sikkerhet vil greie å detektere bilskiltet på hver enkelt bil.

Avlesningen av registreringsnummeret kan strømmes til et nettbrett montert på dashbordet, og gir parkeringsvakten automatisk beskjed om hvorvidt bilen har betalt eller ikke.

Forutsetningen er naturlig nok at parkeringen er blitt digitalt registrert, men i dag er nesten alle parkeringsløsninger koblet til en vaktsentral eller digitale løsninger.

 

Pålitelig også ved parallellparkering

En utfordring i bymiljøer, og særlig i storbyene, er et stort antall gateparkeringer – hvor bilene i all hovedsak står parallellparkert langs fortauet. Dette har tidligere gjort det nødvendig for parkeringsvaktene å sjekke bilene manuelt og til fots.

Med en LPR-løsning kan to kameraer monteres på taket – ett i 45 grader fremover mot høyre, og ett i 45 grader bakover mot høyre. Dette gjør at kameraene vil kunne lese bilskiltene i glipper mellom bilene, enten foran eller bak.

Begge kameraer monteres på samme side for å øke sannsynligheten for å fange opp registreringsnummeret på hver enkelt bil, og parkeringsvakten sjekker derfor en side av veien av gangen.

 

Enkel og effektiv løsning

Kameraene i LPR-løsningen er designet for å plugges direkte i et 12-volts sigarettenneruttak, og krever kun én enkelt kabel for å forsynes med strøm.

Selve dataoverføringen skjer trådløst mellom kameraet og nettbrettet montert på dashbordet, eller alternativt til en mobiltelefon.

 

Løsningen inkluderer:

 • Kamera(er)
 • Nettbrett
 • 4G trådløs ruter

 

I tillegg kan løsningen monteres med en liten PC, dersom prosesseringen av data skal skje on-site.

 

Samme teknologi kan brukes av politiet

LPR og ANPR er allerede velkjente metoder i parkeringssegmentet, men et relativt og nytt og spennende område, hvor det er få som har tatt i bruk denne teknologien pr. dags dato, er rettshåndhevelse.

LPR-teknologi kan i prinsippet brukes av politiet på samme måte som den brukes av parkeringsvakter. Ved å montere et LPR-system på taket av politibiler kan arbeidet med å lokalisere ettersøkte kjøretøy effektiviseres og forenkles betraktelig.

 

LPR i det store bildet

LPR-teknologi er utviklet for å samspille med andre teknologier som har begynt å legge grunnlaget for fremtidens smarte byer.

Fordi teknologiene overlapper hverandre, kan LPR inkorporeres i andre Smart City-systemer – blant annet kan teknologien bidra til å registrere bilskilt ved lovbrudd i lyskryss, eller registrere biler som kjører inn i tunneler.

Hatteland Technology ønsker å være aktivt med på utviklingen innen smarte byer. Vi ser hvilke muligheter dagens hardware vil tilby i fremtiden, og vi bygger derfor alle våre løsninger ut ifra et fremtidsrettet perspektiv.

Les alt om LPR-teknologiVis mindre...

Det er kanonbra at det finnes leverandører som Hatteland Technology

25.05.2021

0

CEO Annette Anfinnsen i Robotic Innovation står bak et av Norges mest spennende innovasjonsprosjekter. Da hun trengte en leverandør av skjermer og industriell PC til serviceroboten #AlexisTheRobot falt valget på Hatteland Technology.

 

Dersom du har flydd til eller fra Stavanger lufthavn, Sola de siste halvåret har du muligens lagt merke til en noe annerledes servicemedarbeider som patruljerer flyplassens terminaler.

#Alexis er en innovativ servicerobot som veileder og følger turister og passasjerer fra alle verdenshjørner til riktig gate, servicepunkt, butikker og restauranter. Roboten er helt unik i Norge, og har fått mye oppmerksomhet i både lokale og nasjonale medier – samt et høytidelig besøk fra samferdselsministeren.

– #Alexis er et pilotprosjekt vi gjennomfører i samarbeid med Avinor. Den dekker et etterlengtet behov for turister og reisende som ikke snakker engelsk eller norsk, eller barn og eldre som trenger ekstra assistanse, forteller CEO Annette Anfinnsen i Robotic Innovation, som har utviklet roboten.

– Passasjerer kan velge sitt språk og ønsket gate etc. ved å trykke på en touchskjerm Da vil #Alexis veilede dem og følge dem til gaten, bankautomat, utgang, restauranter og taxfree, før den kommer tilbake og venter på neste passasjer.

 

Jeg så et ekstremt potensial i AIV

Anfinnsen har lang bakgrunn innen elektroautomasjon, og har jobbet i over ti år med programmering av prosesslinjer og lignende innen landbasert industri og 10 år med teknologiutvikling mot olje gass.

– Da jeg kom over AIV så jeg et ekstremt potensial. Denne teknologien kunne transportere alle typer varer og enheter, slik personell blir fristilt til å gjøre mer krevende oppgaver. Dette trenger norsk industri for å holde seg konkurranse dyktige, og er nærmest perfekt for industri, distribusjonslager, sykehus, næringsbygg og flyplasser, forteller gründeren, som påpeker viktigheten av å bygge norske arbeidsplasser rundt ny teknologi før utenlandske aktører inntar markedet.

Denne fascinasjonen for en ny og spennende teknologi ble startskuddet for gründerbedriften Robotic Innovation, som ble etablert i april 2017.

Selskapet distribuerer også, mobile roboter som kan frakte og levere paller og varer på opp til 1000 kg. De kan   betjenes gjennom en app på mobil, pc eller nettbrett og mulighet for å spore leveransen fra bestillingen gjøres og helt frem til levering, samt registrere hvem det er som har mottatt varene.

 

"Sånn sett er denne serviceroboten, #Alexis , helt spesiell, fordi den skiller seg fra resten av våre produkter når det kommer til både funksjonalitet og bruksområde. Det var Avinor som kom med ideen om å utvikle en servicerobot for passasjerene, da jeg forklarte mulighetene vi har med denne teknologien, og prosjektet ble gjennomført i samarbeid med dem"

- Annette Anfinnsen.

Alexis 1

 

Kan kommunisere på over 100 språk

Så hva er det egentlig som gjør #Alexis så spesiell? Foruten å være den første av sitt slag i operasjon i Norge, kan den innovative serviceroboten skilte med en rekke imponerende funksjonaliteter:

 

Alexis 2
 • Den kan setters opp på over 100 språk, og vise all slags informasjon Avinor ønsker å dele med sine kunder.
   
 • Roboten kan bevege seg mellom terminalene for innland og utland, og den kan nå ta heisen selv på flyplassen.
   
 • #Alexis er enkel å installere, og trenger ingen integrasjon i bygget for å tas i bruk. Den settes opp ved å skanne området for å lage et kart, kartet bli programmert og lastet ned til roboten. Den navigerer så etter dette kartet.
 • Teknologien gjør det mulig for barn, eldre og reisende som ikke snakker norsk å få informasjon på sitt eget språk, og roboten kan i tillegg guide passasjerene til riktig gate.

 

– I tillegg til denne servicefunksjonen kan #Alexis benyttes for markedsføring. Den har to giveaway-kurver og kan kjøre forhåndsinnstilte ruter og vise reklamekampanjer på to PC-skjermer når den ikke hjelper passasjerer, tilføyer Annette.

 

Hatteland Technology ser potensialet

Annette forteller at hun forsøkte å kontakte flere leverandører, og følte seg litt i villrede, før hun tilfeldigvis møtte Jean-Frédéric Gauvin på messen SMART industri i april 2018.

"Jeg vet ikke om jeg var dårlig til å formulere meg, men jeg oppfattet det som at leverandørene hadde liten interesse av å hjelpe meg,"

 

"Vi er små, og det er ikke alle som vil bruke tid på oss. Derfor er det kanonbra at finnes leverandører som Hatteland Technology, og personer som Jean-Frédéric, som ser potensialet i slike prosjekter."

- Annette Anfinnsen.

Alexis 3

 

Gründeren setter stor pris på at Jean-Frédéric Gauvin tok seg tiden til å finne ut av Robotic Innovations behov, og komme med et forslag på en god løsning.

– Han forsto hva jeg trengte, kom med mange gode innspill, sto på for å finne en løsning og tok kontroll i et marked jeg ikke kjente like godt selv. Han utmerket seg litt der, og jeg mener det er personer som ham som utgjør forskjellen på gode og dårlige leverandører.

 

Trengte en kompetent samarbeidspartner

Det var nettopp valget av disse skjermer, samt en industriell PC, som var bakgrunnen for at Anfinnsen og Robotic Innovation kom i kontakt med Hatteland Technology.

– Vi kom fra automasjonsverdenen, og beveget oss inn i et landskap vi ikke kjente. Vi var godt vant med industrielle touchskjermer som er harde og tåler mye, men som ikke nødvendigvis er så godt tilpasset offentligheten. Derfor trengte vi en samarbeidspartner som kunne fortelle oss hvilke muligheter vi hadde, forteller Annette Anfinnsen .

– Hatteland Technology hadde kompetanse og kunnskap om komponentvalg som vi ikke hadde, og hjalp oss med å velge to pålitelige og brukervennlige touchscreens som føles akkurat som skjermen på en iPhone. I tillegg ga de oss et konkurransedyktig tilbud på en solid, industriell PC.

Det var nettopp valget av disse skjermer, samt en industriell PC, som var bakgrunnen for at Anfinnsen og Robotic Innovation kom i kontakt med Hatteland Technology.

"Vi kom fra automasjonsverdenen, og beveget oss inn i et landskap vi ikke kjente. Vi var godt vant med industrielle touchskjermer som er harde og tåler mye, men som ikke nødvendigvis er så godt tilpasset offentligheten. Derfor trengte vi en samarbeidspartner som kunne fortelle oss hvilke muligheter vi hadde"

Annette Anfinnsen .

 

– Hatteland Technology hadde kompetanse og kunnskap om komponentvalg som vi ikke hadde, og hjalp oss med å velge to pålitelige og brukervennlige touchscreens som føles akkurat som skjermen på en iPhone. I tillegg ga de oss et konkurransedyktig tilbud på en solid, industriell PC.

 

Sikkerhet og ansiktsgjenkjenning

Neste steg for Annette og #Alexis nå er å utvide robotens bruksområde til å også inkludere sikkerhet.

– #Alexis kan ta sikkerhetsrunder på nattestid, eller kjøre ut og sjekke situasjonen dersom det går en alarm, forteller Anfinnsen , som nå er i prat med Hatteland Technology om en mulig kameraløsning for denne typen bruk.

Andre planlagte utbedringsområder for roboten er å ta rollen som en serviceassistent som blant annet kan guide og følge barn som reiser alene til riktig fly.

– I tillegg vil vi også implementere ansiktsgjenkjenning, som det det store innen terminaltjenester akkurat nå. #Alexis vil kunne kjenne deg igjen fra data samlet ved check-in og sikkerhetskontroll, og automatisk legge om til rett språk, hente frem relevant flight-informasjon og vise deg et lite oversiktskart over hvor du er og hvor gaten er, avslutter Robotic Innovations entusiastiske CEO.

Smarte trafikklys hever trafikkstyringen til et nytt og bedre nivå

25.05.2021

0

Alle som har ventet tålmodig i et tilsynelatende tomt lyskryss har trolig irritert seg over hvor lang tid trafikklyset bruker på å skifte fra rødt til grønt.

Nær sagt alle norske trafikklys styres i dag enten av tidsur som bestemmer når lyset skal skifte, fysiske detektorer som detekterer bevegelse, manuelle knapper for gående eller en kombinasjon av disse.

Selv om disse trafikklysene i spiller en viktig rolle for å opprettholde trafikksikkerheten på norske veier, er teknologien som styrer dem utdatert og ikke optimalisert for det moderne trafikkbildet.


Smarte trafikklys er et naturlig steg på veien mot målet om å skape en økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i samfunnet og samferdselen.

Nye muligheter med smarte trafikklys

Smarte trafikklys er intelligente trafikkontrollsystemer som kombinerer tradisjonelle teknologier med nyere innovasjoner som 3D-deteksjon, kunstig intelligens og maskinlæring.

Dette gjør det mulig å segmentere ikke bare på tid, bevegelse eller manuell interaksjon, men også parametere som antall kjøretøy som venter og størrelse på kjøretøy, samt registrering av fotgjengere i lyskryss med gangfelt.

Ved å ta i bruk smarte trafikklys vil man få en smartere gjennomstrømming i lyskryssene, færre biler på tomgang, kortere ventetider, bedre trafikkflyt, lavere utslipp og økt trafikksikkerhet.

 

Lærer seg trafikkmønstre og tendenser

Smarte trafikklys benytter seg av sensorer og kameraer for å samle metadata om situasjonen i det aktuelle lyskrysset.

Ved hjelp av kunstig intelligens og «deep learning» (en form for maskinlæring) detekterer kameraene permanente objekter i bildet, som trær, bygninger og trafikkskilt, og lærer seg hvor disse befinner seg.

Kameraene kan i tillegg registrere, telle og segregere store og små kjøretøy, busser, personbiler, mopeder, sykler og fotgjengere, og med tiden vil algoritmene lære seg å gjenkjenne trafikkmønstre og tendenser i trafikkflyten

Denne informasjon kan bidra til å påvirke trafikklysenes syklus.

 

Smartere trafikkstyring

Når lyskryssene kobles sammen i et større nettverk kan disse «deep learning»-algoritmene sende denne informasjonen videre til nærliggende lyskryss, og varsle trafikkontrollsystemet om at X antall kjøretøy av en spesifikk type eller størrelse er på vei mot neste lyskryss i en bestemt retning.

Dette utvidede samspillet mellom lyskryssene åpner opp nye muligheter når det kommer til trafikkstyring og minimering av belastning.

Man kan for eksempel velge å prioritere kollektivtrafikken ved å slippe busser og lignende raskere gjennom lyskrysset, eller man kan dirigere punktvise kjøremønstre rundt om i byen for å unngå områder med veiarbeid og/eller tung belastning.

 

Nyttig også i rundkjøringer

Teknologien bak smarte trafikklys kan også benyttes i byer som Fredrikstad, hvor det ikke finnes ett eneste lyskryss, men det til gjengjeld er et stort antall tungt trafikkerte rundkjøringer.

På samme måte som i lyskryss kan den smarte teknologien telle antall kjøretøy i eller på vei inn i rundkjøringen, registrere hvor mange kjøretøy som forlater rundkjøringen i hver av utkjøringene og fange opp kjøretøy som kjører i motsatt kjøreretning.

I tillegg kan teknologien bidra til økt sikkerhet i gangfelt plassert direkte etter rundkjøringen.

 

Bedre, enklere og rimeligere

Teknologien bak smarte trafikklys har allerede vært tilgjengelig i snart et tiår, og man har derfor flere vellykkede pilotprosjekter å vise til.

Blant annet har et pilotprosjekt som ble startet i den amerikanske byen Pittsburgh i 2012 vært en kjempesuksess. I løpet av fem år viste resultatene at de smarte trafikklysene, med teknologi utviklet ved Carnegie Mellon University, reduserte gjennomsnittlig ventetid i lyskryssene med opptil 40 prosent, gjennomsnittlig reisetid med opptil 25 prosent og utslipp med opptil 20 prosent.

Fordelen med de nyere systemene som benytter seg av kamerasystemer med 3D- og volumdeteksjon – f.eks. Sprinx Traffic Flow – er at man får en bedre, enklere og rimeligere løsning enn både dagens eksisterende trafikklys og tidlige smartløsninger som benyttet seg av et større nettverk av forskjellige typer detektorer.

Med kameradeteksjon får man et visuelt bilde av situasjonen, man slipper å installere kostbare tellesløyfer som man eliminerer behovet for andre typer detektorer. Man får alle nødvendige metadata, og et mer komplett overblikk, direkte i kamerabildet.

 

VMS håndterer videomassen

Alle innsamlet data fra kameraene lagres, håndteres og analyseres i et videostyringssystem (VMS).

Dette toppsystemet behandler videomassen som går ut fra de forskjellige lyskryssene som er koblet til nettverket, og sørger for at riktig informasjon blir sendt til rett sted til enhver tid.

 

Bred kompetanse og spisset ekspertise

Hatteland Technology er en erfaren leverandør av kamera- og overvåkningsløsninger, med bred kompetanse og spisset ekspertise innen AID-systemer og smarte kameraløsninger.

Vi jobber alltid for å ligge i front av utviklingen, og samarbeider derfor med verdens ledende produsenter av smarte trafikkontrollsystemer.

Våre dyktige konsulenter kan hjelpe deg med å identifisere behov, fungere som sparringspartnere og sette sammen en komplett løsning for smarte trafikklys.

Slik kobler du legacy-enheter opp mot IIoT

25.05.2021

0

For å dra nytte av de mange mulighetene som følger med IIoT må alle dine enheter være koblet til samme nettverk. Med protokollomforming slipper du å bytte ut hele utstyrsparken for å oppnå dette.

«The Industrial Internet of Things», eller «det industrielle tingenes internett», er et begrep som beskriver den nyeste generasjonen av digitale kontrollsystemer som benyttes innen industriell produksjon.

IIoT omtales ofte som, eller i sammenheng med, Industri 4.0, og markerer den fjerde store industrielle revolusjonen.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan denne revolusjonen er i ferd med å endre industrien, hvordan dette påvirker din utstyrspark og dine prosesser og hvordan du kan koble legacy-enheter opp mot IIoT for å dra nytte av de nyeste innovasjonene innen industriell produksjon.

Hva er IIoT?

IIoT er i praksis en videreutvikling av det distribuerte kontrollsystemet (DCS) som utnytter dagens eksplosive og eksponentielle teknologiske utvikling for å effektivisere og optimalisere produksjonsprosesser.

Ved hjelp av smarte enheter, sanntidsanalyse, skybasert databehandling, big data, kunstig intelligens og maskinlæring danner IIoT grunnlaget for en mer produktiv og kostnadseffektiv produksjon, med nye og bedre muligheter for automatisering, overvåking og fjernstyring av prosesser.

Selve kjernen i IIoT, det industrielle tingenes internett, er innsamling, analyse og deling av data mellom maskiner, utstyr og enheter som er koblet sammen i et nettverk.

Ved å overvåke de ulike prosessene og analysere viktige data kan produsentene ta faktabaserte avgjørelser for å strømlinjeforme produksjonen, kutte unødvendige kostnader og øke lønnsomheten.

 

Legacy-enheter og IIoT

IIoT krever at alle enheter er koblet til et Ethernet-nettverk via en IP-protokoll, og kan kommunisere med hverandre gjennom et maskin-til-maskin-grensesnitt (MMI). Oppkoblingen kan skje trådløst eller via en kabel.

Majoriteten av fabrikker og produksjonsanlegg har utstyrsparker som har blitt utvidet, utskiftet og oppdatert i takt med selskapets utvikling, og består av utstyr og maskiner kjøpt inn på forskjellige tidspunkt, fra forskjellige produsenter, over en periode som kan strekke seg flere tiår tilbake i tid.

Selv om de fleste av disse legacy-enhetene har muligheter for kommunikasjon var de aldri tiltenkt å dele data på tvers av et nettverk, og benytter seg av serielle porter og produsentspesifikke grensesnitt og protokoller som ikke egner seg for tilkobling til et IIoT-nettverk og standard kommunikasjonsprotokoller

En komplett utskiftning av en slik utstyrspark kan medføre en kostnad som betyr at investeringen ikke vil gi avkastning før om flere år – noe som for mange kan oppleves som avskrekkende eller uaktuelt.

Mange ønsker likevel å finne en løsning som gjør det mulig å sammenkoble maskiner og enheter for å benytte seg av de mange mulighetene og fordelene knyttet til god utnyttelse av data.

 

Koble legacy-enheter til IIoT

Heldigvis trenger man ikke å skifte ut hele utstyrsparken for å ta i bruk IIoT. Dersom legacy-enhetene har muligheter for kommunikasjon kan man i stedet benytte seg av protokollomforming, som oftest omtalt med det engelske begrepet «protocol conversion».

Protokollomformere er anordninger som brukes for å konvertere en enhets proprietære eller standardprotokoll til en protokoll som samsvarer med de andre enhetene og maskinene i et IIoT-nettverk, og som på denne måten sikrer interoperabilitet.

Når legacy-enheter kobles til IIoT-nettverket ved hjelp av en slik protokollomformer kan man til en viss grad utnytte alle muligheter som forbindes med Industri 4.0.

 

Flere fordeler med protokollomforming

Ved hjelp av protokollomforming kan man skape et helhetlig nettverk der både legacy-enheter og nyere utstyr kan kommunisere med hverandre. Dette muliggjør tilkobling, overvåking og kontrollering av hver enkelt plattform, og bidrar blant annet til å:

 

 • Forlenge utstyrets levetid: Verdien og levetiden til eldre utstyr økes betraktelig med protokollomforming.
 • Forbedre innsyn i prosesser: Få innsikt og forbedre produktiviteten ved hjelp av data-lagring og analyse, samt utstyrets nye kommunikasjonsevner.
 • Desentralisere kontrollen: Benytt edge-noder for å analysere deler av den innsamlede informasjonen direkte ved enheten, fremfor å legge hele arbeidsmengden til et sentralt hub. Prosessene kan også kontrolleres i skyen.

 

En investering i protokollomformere vil også bety at man slipper å bytte ut hele utstyrsparken, og kan derfor være et godt økonomisk valg.

 

Legacy-enheter kan utgjøre en cybersikkerhetsrisiko

Når du kobler legacy-enheter til et nettverk er det viktig å vurdere hvordan de påvirker det helheltlige risikobildet når det gjelder cybersikkerhet. Fordi disse enhetene ikke er utviklet for å dele data via et nettverk er de heller ikke sikret mot cyberangrep.

Enhver enhet som kobles til et nettverk kan utgjøre en potensiell risiko for systemet i sin helhet, og det er derfor viktig å velge de rette omformerne for å sørge for at systemet er beskyttet til enhver tid.

Du kan også bruke såkalte gateways, eller edge nodes, for å øke sikkerheten i nettverket. Disse små, industrielle datamaskinene installeres i umiddelbar nærhet av utstyret, og har ansvaret for å lagre, behandle og videresende dataene som samles inn – enten fra en spesifikk plattform eller fra en definert sone.

Gateways har de nødvendige cybesecurity-tiltakene på plass, og når legacy-enhetene er koblet via en gateway filtreres alle data gjennom dette ekstra sikkerhetslaget.

 

Velg riktig utstyr

Det kan være mye å spare på å investere i protokollomformere for å få dine legacy-enheter oppkoblet til IIoT-verdenen, fremfor å gå til innkjøp av nytt utstyr. Ved hjelp av protokollomforming kan du klargjøre hele din utstyrspark for å møte dagens behov, uten at kosnadene blir skyhøye.

Men det er viktig å velge de riktige omformerne for dine behov, og lage gode løsninger for hvordan disse skal implementeres.

Hatteland Technology har bred kompetanse innen nettopp dette fagfeltet, og våre erfarne konsulenter kan hjelpe deg med å identifisere og sette sammen din optimale løsning.

De mange fordelene som gjør Panel PC-er perfekte for bruk i prosessautomasjon

25.05.2021

0

Panel PC-er har de seneste årene vokst frem som det foretrukne valget på tvers av bransjer innen den industrielle sektoren.

Industrielle PC-er utgjør i dag en kritisk del av de aller fleste produksjonsprosesser, og benyttes blant annet for å få tilbakemeldinger i sanntid, kontrollering og overvåking av produksjonslinjen, automatisering av oppgaver og prosesser, samt som klientstasjoner for videoovervåkingssystemer.

Flere og flere fabrikker og produksjonsanlegg velger nå å bytte ut de gamle, stasjonære datamaskinene med mer moderne Panel PC-er med touchscreen. Grunnen til dette er at Panel PC-er som oftest er det smarte valget i alle situasjoner og områder med et behov for en stasjonær, digital visualiseringsløsning, og det er begrenset med plass.

Panel PC-er øker også i popularitet blant annet innen matvareindustrien, fordi de er hygieniske og enkle å rengjøre, og i bransjer som olje og gass, fordi deres enestående robusthet gjør disse datamaskinene til utmerkede alternativer for videohåndtering i utsatte områder og EX-soner.

Hva er en Panel PC?

En Panel PC er en moderne variant av de industrielle datamaskinene der skjermen er innlemmet i samme kabinett som hovedkortet og andre elektroniske komponenter. Panel PCene har et flatt utseende og monteres som oftest på vegger og andre flater, der de opptar lite plass sammenlignet med andre stasjonære alternativer.

Maskinene kommer som regel med en detaljrik LCD-skjerm, og kommer ofte med touchscreen for å muliggjøre enkel interaksjon for brukere og operatører. Panel PCer benyttet i industriell sammenheng kjennetegnes som oftest av et svært robust kabinett, lang levetid og høy motstandsdyktighet mot eksterne elementer.

Enkelte modeller kommer med IP67-rating for komplett beskyttelse mot støv og vann (inkludert høyttrykksstråler), mens andre modeller er eksplosjonssikre og derfor kan benyttes i farlige områder og EX-soner.

 

 

Vanlige bruksområder for Panel PC-er

Panel PC-er designet for sømløs installasjon i industrielle omgivelser, og enkel integrering i allerede eksisterende arkitektur i produksjonskjeden – i kontrollskap, maskiner, kiosker og lignende. Disse PC-ene benyttes blant annet ofte som menneske-maskin-grensesnitt (HMI), fordi robustheten sikrer god holdbarhet under utfordrende forhold og maskinens innebygde touchscreen gir operatøren enkel tilgang til viktige data.

Noen av de vanligste bruksområdene for Panel PC-er er:

 • Original Equipment Manufacturer-maskineri (OEM)
 • Menneske-maskin-grensesnitt (HMI)
 • Maskin-til-maskin-grensesnitt (MMI)
 • Kontroll og aggregering av data i forbindelse med Internet-of-Things (IoT)
 • Visjonssystemer
 • Fabrikk-automatiseringssystemer
 • Materialhåndtering

 

Kjennetegnes av lang levetid

Det er mange fordeler ved å velge Panel PC-er til ditt neste prosjekt – enten dette dreier seg om lagerkontroll, industriell- og automasjonskontroll eller logistikk. En av de viktigste fordelene ved å velge en «Industrial Grade» Panel PC er den lange levetiden. Industrielle Panel PC-er er konstruert med krevende industrielle forhold i tankene, og er derfor bygget opp av robuste komponenter med lang levetid og god tilbakekompatibilitet.

Velger du en Panel PC som ikke er bygget for industriell bruk risikerer du for eksempel at enkelte komponenter i konfigurasjonen du ønsker har gått ut av produksjon, og blitt erstattet av nye komponenter med andre spesifikasjoner, innen et par år. Velger du derimot en industriell løsning kan du forvente deg en levetid på mellom syv og ti år. Dette gjør det naturligvis langt enklere å finne reservedeler.

 

Betydelig bedre holdbarhet enn vanlige PC-er

To andre fordeler med Panel PC-er, som går hånd i hånd, er holdbarhet og pålitelighet. Industrielle Panel PC-er har betydelig bedre holdbarhet enn datamaskinen ment for kontor- og privatbruk, og takler i tillegg krevende forhold langt bedre. De har i tillegg en høyere temperaturterskel, noe som i praksis gir utslag i form av betyr redusert nedetid og økt produktivitet.

Mens vanlige bærbare og stasjonære datamaskiner forringes over tid, grunnet normal slitasje som følge av hyppig bruk, er industrielle Panel PCer designet og produsert med et svært robust ytre for å beskytte de interne komponentene og sikre pålitelig operasjon i lang tid.

 

Enkel installasjon

Industrielle datamaskiner krever ingen store modifikasjoner i forbindelse med installasjonen av enhetene, og installeres på akkurat samme måte som en vanlig PC. Enkelte modeller er faktisk så kompakte at du ikke engang behøver å kjøpe spesialtilpassede, og gjerne dyre, kabinetter for å huse dem – noe som kan spare deg for både tid og penger.

Industrielle Panel PCer er særlige nyttige og anvendelige når det kommer til installasjon i mobile fartøy, som for eksempel ombord et skip eller i en bil.

 

 

6 praktiske grunner til å velge Panel PC

Til nå har vi snakket mye om de mange fordelene med industrielle Panel PC-er. Men hva betyr dette egentlig i praksis?

Her er seks praktiske grunner til å velge Panel PC:

1) Effektivitet:

Når operatørene bruker tradisjonelle datamaskiner med mus og tastatur skifter blikket deres kontinuerlig frem og tilbake mellom skjermen og tastaturet, spesielt dersom oppgaven krever hyppig registrering av data.

Ved å benytte en Panel PC med touchscreen sørger du for at operatørene har alt de trenger rett foran ansiktet deres. Da behøver de ikke å konstant flytte blikket og fokuset frem og tilbake, hvilket øker produktiviteten og minimerer risikoen for å gjøre feil.

2) Allsidighet:

Panel PC-er kan monteres og tas i bruk nær sagt hvor som helst i fabrikker og produksjonsanlegg: De kan integreres i utstyr og maskineri, monteres på vegger og andre flater eller bygges direkte inn i kontrollpaneler.

Programvaren i disse industrielle PC-ene kan oppdateres og tilpasses etter behov, og kan derfor håndtere selv de mest komplekse oppgaver dersom formålet krever det.

3) Robusthet:

Industrielle Panel PC-er med touchscreen er bygget i robuste materialer, og har betydelig lengre holdbarhet enn datamaskiner produsert for privatmarkedet. Panel PC-er må kunne operere som normalt selv i de mest krevende omgivelser, og skal blant annet tåle vibrasjon, elektriske støt og tung daglig bruk.

Sistnevnte er særlig viktig dersom flere operatører skal benytte samme enhet.

4) Enkel rengjøring:

Mange Panel PC-er opererer i miljøer der støv, skitt og vannsprut har en konstant tilstedeværelse. Andre opererer i områder der hygiene er førsteprioritet. Felles for dem alle er viktigheten av enkel rengjøring, uten at maskinen tar skade av det.

Panel PC-er er designet for å tåle rengjøring med vann eller rengjøringsmidler. Mange modeller har et IP65-sertifisert frontdeksel, som garanterer at skjermen er støv- og vanntett.

Ved å benytte Panel PC-er med touchscreen fjerner du også behovet for mus og tastatur, som er særlig utsatt for smuss- og støvoppbygging. Dette gjør at systemet blir betydelig mer hygienisk å bruke.

5) Vifteløs kjøling:

For å forhindre at maskinen suger inn støvpartikler har majoriteten av industrielle Panel PC-er vifteløse kjølesystemer. Støv kan skade interne komponenter i maskinen, og øke risikoen for brann. Ved å eliminere denne trusselen forbedres både sikkerheten og utstyrets levetid betraktelig.

6) Enkelt og nyttig

En av de største fordelene med Panel PC-er er enkelheten og nyttigheten når det kommer til generell bruk.

Nøkkelfunksjoner og kommandoer er ikke forhåndsdefinerte og fastlåste på en industriell touchscreen-PC. Avhengig av bruk og programvare kan du velge å kun vise nødvendige funksjoner, og systemet er enkelt å konfigurere. Dersom PC-en skal utføre mer komplekse oppgaver kan tastaturgrensesnittet implementeres direkte på skjermen, slik at du har tilgang til alle nødvendige funksjoner.

Til tross for at grunnene til å gå for en løsning med Panel PC-er når du skal tilrettelegge et produksjonsanlegg for prosessautomatisering er mange, kan det være vanskelige å identifisere den beste løsningen for nettopp deg.

Det finnes et hav alternativer på markedet, og valget kan raskt bli komplisert. En god løsning må balansere pris og ytelse, men ofte kan det være vanskelig å finne den nødvendige informasjonen du behøver for å ta et valg.

Derfor har vi i Hatteland Technology samlet alle de viktigste tingene du må ta i betraktning når du skal velge ut den beste Panel PC-løsningen for deg i en enkel og hendig guide. Denne kan du laste ned her!

Les alt om De mange fordelene som gjør Panel PC-er perfekte for bruk i prosessautomasjonVis mindre...

Den perfekte panel PCen for matprodusenter

25.05.2021

0

Panel PCer i rustfritt stål er det ideelle alternativet for å kontrollere og overvåke prosesser i miljøer med ekstreme krav til god hygiene.

I takt med den teknologiske revolusjonen står matproduksjonsindustrien ovenfor de samme utfordringene som andre industrielle bransjer: Prosesser skal automatiseres og effektiviseres, og kostnader reduseres.

Samtidig står matvareprodusenter ovenfor høyere krav til hygiene, kvalitet, sikkerhet og pålitelighet – og større konsekvenser dersom disse ikke oppfylles – enn de fleste andre bransjer.

Strenge lover og retningslinjer fra myndighetene krever at alt utstyr og maskineri som benyttes i matproduksjon skal være korrosjonsbestandige, enkle å rengjøre og beskyttet mot forurensning fra støv og væske.

For å etterleve disse kravene sverger matproduksjonsindustrien til rustfritt stål.

Stor etterspørsel etter panel PCer i rustfritt stål

På tvers av landet – fra storkjøkken i Oslo til matvarefabrikker på Stranda og lakseslakterier i Narvik – benyttes rustfritt stål hyppig i benkeplater, maskineri og et bredt spekter annet utstyr som er i direkte eller indirekte kontakt med maten som produseres og behandles.

Men også utstyret som skal forsikre effektivitet, produktivitet og kostnadsreduksjon må møte de strenge kravene til hygiene.

Dette har ført til en stadig større etterspørsel etter panel PCer i rustfritt stål.

 

 

Svært enkelt å rengjøre

Det finnes mange gode grunner til å investere i panel PCer i rustfritt stål. Materialet har en ekstraordinær mekanisk styrke, det er sveisevennlig, relativt lett å forme og har gode varme- og kuldebestandige egenskaper.

For matproduksjonsindustrien er det likevel en egenskap som gjør at rustfritt stål danker ut alle konkurrenter:

Rustfritt stål er svært enkelt å rengjøre, og tåler høytrykk, såper og kraftige kjemikalier som forringer de fleste andre materialer. Dette gjør rustfritt stål til det ideelle alternativet i prosessmiljøer med særskilt høye krav til hygiene.

 

Fullstendig beskyttelse fra vann og støv

For å forhindre forurensning og ivare matsikkerheten er det viktig at panel PCer som benyttes i de ulike prosessene tilknyttet produksjonen er vann- og støvtette.

Kapslingsgraden til elektrisk utstyr (utstyrets beskyttelse mot faste gjenstander og vann) defineres i henhold til IP-systemet (Ingress Protection). I matproduksjonsindustrien er det i all hovedsak to IP-grader som er avgjørende: IP66 og IP69K.

 • IP66: Tåler spyling med høytrykk fra alle kanter
 • IP69K: Tåler spyling med høytrykk fra alle kanter og en temperatur opptil 80 grader

 

Panel PCer klassifisert med den høyeste IP-graden, IP69K, er altså fullstendig beskyttet mot vann og støv, og kan derfor rengjøres med høytrykksspyler, tilnærmet kokevarmt vann, industrielle såper og kraftige kjemikalier.

 

Designet for ekstreme forhold

Panel PCer i rustfritt er designet for å fungere som normalt i ekstreme forhold, og har et standard temperaturområde som strekker seg fra 0-50 grader Celsius.

Ved særskilte behov kan dette temperaturområdet utvides så langt ned som til -20 grader, hvilket betyr at utstyret vil være funksjonelt også i tilfeller der det er plassert i fryserom eller lignende miljøer.

 

Varierte bruksområder

Panel PCer benyttes i en rekke forskjellige prosesser og operasjoner innen matproduksjon, med bred variasjon i bruksområder.

Enkelte PCer brukes til overvåking av prosesser og enkle oppgaver der de viktigste egenskapene er at innkapslingen er robust, tett og rustfri. Disse panel PCene skal kun visse en browser eller lignende, og trenger derfor begrenset med ytelse og kraft.

Andre PCer brukes derimot i prosesser der de gjør fysiske, hardere oppgaver, og er derfor avhengig av kraftige prosessorer.

I Elektronix har vi lang erfaring med å designe systemer som kombinerer rett modell til rett arbeidsoppgave for å optimalisere både ytelse og kostnadseffektivitet basert på hver enkelt PCs oppgaver.

 

Viktig med touch-screen og enkel integrasjon

Felles for alle panel PCer som benyttes i matproduksjon er at de gjerne er plassert i miljøer der det vil være litt gunstig å bruke mus og tastatur. Touch-screen er derfor uvurderlig, og må kunne opereres også av personale som bruker hansker.

Det er viktig at ikke bare selve PCen, men også fester og koblinger, er i rustfritt stål for å forsikre at alle krav til korrosjonsbestandighet og hygiene møtes.

I tillegg må panel PCene være integrerbare med resten av systemet, ved hjelp av trådløs teknologi, USB-porter og com-porter som lar enheten kommunisere med annet utstyr og software – f.eks. vekter, scannere og styringssystemer.

 

Full kontroll fra A til Å

Som matprodusent er man pliktet til å kunne spore og kontrollere alle steg i produksjonen – fra ingrediensene høstes og helt frem til det ferdige produktet ligger i matvaredisken eller på et restaurantkjøkken.

Smarte panel PCer effektiviserer alle operasjoner forbundet innhenting, overvåking og kontroll av informasjon i alle ledd, standardiserer prosedyrer og tilbyr integrerte løsninger for prosesskontroll – fra kvalitetssikring til logistikk til komplett sporing gjennom hele verdikjeden.

Kort forklart er smarte panel PCer dine viktigste verktøy for å nå målene om å effektivisere produksjonen, øke produktiviteten og begrense kostnader.

 

Elektronix skreddersyr systemer etter dine behov

Elektronix er en komplett leverandør av panel PCer til matproduksjonsindustrien. Vi forstår dine behov, og kan hjelpe deg med å designe et skreddersydd system av panel PCer langs hele produksjonslinjen.

For å sikre kvalitet i alle ledd har vi samlet eksperter med bred kompetanse in-house, og samarbeider utelukkende med verdens fremste og mest innovative leverandører.

Astro overvåker taxfree-butikkene på Norges største flyplasser

25.05.2021

0

Taxfree-butikkene er for mange av oss et yndet stoppested, både på inn- og utreise, når vi flyr til spennende reisemål utenfor Norges grenser.

På Norges største flyplasser blir vi loset stødig gjennom lokkende butikker med et enormt utvalg, fristende tilbud, og priser vi ikke finner maken til utenfor flyplassens grenser.

For enkelte kan denne fristelsen overgå evnen eller viljen til å betale for varene, og for Travel Retail Norway (TRN) – som drifter taxfree-butikkene ved landets største flyplasser – er svinn i form av butikktyveri en konstant risiko.

Det beste tiltaket for å forebygge og forhindre butikktyveri er et solid og effektivt overvåkingssystem. For å sikre sine butikker henvendte TRN seg derfor til Astro AS – en av landets fremste eksperter på overvåkingsløsninger.

– TRN er vår største kunde og da er det desto viktigere at vi leverer en god løsning, sier daglig leder Kristinn Olafsson i Astro.

 

– 420 overvåkingskameraer i sving

Astro AS er en totalleverandør av overvåkingssystemer. De designer, drifter og vedlikeholder komplette sikkerhetsløsninger.De ti seneste årene har Astro hatt ansvaret for overvåkingen av alle duty free og taxfree-butikker på fem av Norges største flyplasser:

 • Oslo lufthavn, Gardermoen
 • Bergen lufthavn, Flesland
 • Stavanger lufthavn, Sola
 • Trondheim lufthavn, Værnes
 • Kristiansand lufthavn, Kjevik

 

– Alt i alt har vi 420 kameraer i sving, fordelt på om lag 20 til 25 taxfree-butikker på disse fem flyplassene, forteller Olafsson.

Astro:

 • Etablert i 2000
 • Tre faste ansatte
 • Totalleverandør av overvåkingssystemer med 18 års erfaring
 • Drifter overvåkingssystemene i taxfree-butikker ved fem av landets største flyplasser
 • Partner av Elektronix helt siden oppstarten */

 

Taxfree-butikkenes første forsvarslinje

Fordi tradisjonell varesikring er for ressurskrevende for taxfree-butikkene, er det hovedsakelig kameraene som utgjør butikkenes første forsvarslinje.

– Kameraene benyttes i svinnforebyggende arbeid, og sørger for visuell registrering av alle prosesser i taxfree-butikkene, fra kassasystemer til lagerlokaler. Kundetyverier er vanligst, men også butikkansatte, vaskepersonell og ansatte ved andre virksomheter ved flyplassen utgjør en risiko, forklarer Olafsson.

Kameraene benyttes også i en rekke andre viktige prosesser, som for eksempel kundetelling og atferdsanalyse, samt til visuell justering og optimalisering av virksomheten.

 

Muliggjør umiddelbar handling ved butikktyveri

Alle kameraene i overvåkingssystemene ved de fem flyplassene er IP-kameraer koblet sammen i et felles nettverk, som styres fra en sentral «hub» ved hver enkelt flyplass. Alt betjenes manuelt av et sikkerhetsselskap i butikkenes åpningstider.

Dette bedrer responstiden, og muliggjør umiddelbar handling ved tilfeller av butikktyveri.

– Dersom det mangler et par solbriller kontaktes vaktene, som finner ut hvem som har stjålet dem og iverksetter tiltak, sier Olafsson.

 

Kamuflerer kameraene i butikklokalene

En optimal CCTV-løsning ser alt som foregår i butikken uten at kameraene selv tiltrekker seg oppmerksomhet. Når Astro designer sine systemer må de derfor ta høyde for lokalets utforming og design.

– Gardermoen er et godt eksempel på dette. Vår kunde, TRN, vil selvsagt at alt skal være utseendemessig pent, så vi samarbeidet med deres arkitekter for å ivareta krav om utseende, forteller Olafsson.

– Vi folierte kameraene i tilpassede farger for å kamuflere dem i butikklokalene, og installerte blant annet kameraer festet til de store, kunstige metalltrærne som utgjør deler av belysningen i Gardermoens taxfree-butikker.

 

Systemet er bygget opp sten for sten

Dagens system, bestående av totalt 420 kameraer fordelt på de fem flyplassene, er bygget opp sten for sten siden arbeidet med digitalisering av overvåkingssystemene på flyplassene startet i 2012.

Astro besluttet tidlig at de utelukkende ville benytte seg av kameraer fra Axis, og Software løsninger fra Milestone – hele løsningen leveres av Elektronix.

– Jeg har jobbet med andre grossister og produkter tidligere. Jeg driver et lite firma så derfor har vi valgt å bli gode på noe, i stedet for å være halvgode på mye, forklarer Olafsson.

 

– Vi får bistand hele veien

Når Astro får i oppdrag å designe et overvåkingssystem henter de inn all nødvendig informasjon om miljø, bruk og formål med systemet.

I likhet med alle andre markeder i teknologiens verden utvikler overvåkingsbransjen seg lynraskt – og tilbud som ble laget for bare et år siden vil i dag allerede være foreldet. Olafsson anser derfor Elektronix som en viktig støttespiller som gjør det mulig for Astro å kontinuerlig tilby sine kunder de beste tilgjengelige alternativene på markedet.

– Vi får bistand fra Elektronix hele veien, og de skisserer ofte løsninger med oss basert på kundens spesifikke behov.

 

– Har en ressurs til alt jeg trenger

Olafsson mener han har fått mye igjen for det gode samarbeidet mellom Astro og Elektronix.

– Jeg har fått en viss kunnskap og tyngde av å ha Elektronix i ryggen alle disse årene. Jeg er jo egentlig bare en trålfisker som kom til Norge i 1997. At jeg nå, godt over 20 år senere, sitter med et firma som drifter overvåkingskameraer på landets største flyplasser er i grunnen ganske artig, synes islendingen.

– Hos Elektronix har jeg en ressurs til alt jeg trenger.

– Han stoler på oss, og vi stoler på ham

Elektronix har også fått mye ut av det mangeårige samarbeidet med Astro. Selskapene har opparbeidet seg en stor tillit seg i mellom, og refererer gjerne kunder videre til hverandre.

– Kristinn i Astro stoler på oss, og vi stoler også ett hundre prosent på ham. Kristinn er veldig ryddig i arbeidet sitt, han gjør en god jobb og sørger alltid for å gi kundene sine det lille ekstra. Det gir oss en trygghet når vi skal referere kunder med behov for hans ekspertise videre, forteller Tine Thorsen, Astros kundekontakt i Elektronix.

– Vi ønsker å samarbeide med de beste i bransjen. Derfor setter vi stor pris på samarbeidet vi har hatt med Astro alle disse årene, og i alle de årene som kommer, avslutter hun.

Termiske kameraer kan oppdage branntilløp tidlig – og begrense risikoen for brann i gjenvinningsanlegg

25.05.2021

0

I løpet av det siste året har en rekke store branner herjet i avfalls- og gjenvinningsanlegg landet over.

I mars 2018 brant det kraftig ved et gjenvinningsanlegg i Oslo, og to måneder senere sto et anlegg i Re kommune i full fyr. I løpet av sommeren så vi lignende hendelser i Fredrikstad og Larvik, samt på Hamar og Sykkylven – og så sent som i oktober brøt en stor brann ut hos et avfallsselskap på Jevnaker.

Foruten uheldige konsekvenser for personer i nærområdet, som stank og nedfall, oppstår det raskt giftig og skadelig røyk ved brann i gjenvinningsanlegg. Og det kan ofte gå dager før brannmannskapene for slukket kraftige branner i et berg av lettantennelig søppel.

De mange alvorlige brannene dette året har på nytt rettet fokus mot det viktigste spørsmålet avfallsbransjen prøver å finne et svar på: Kan disse brannene forebygges og forhindres?

Et godt sikkerhetssystem er avgjørende

Når man samler store mengder brennbare stoffer, fra hundrevis av forskjellige kilder, på ett og samme sted er det naturlig at risikoen for brann er fremtredende. Det skal ikke mer enn en liten gnist til, og småbranner på avfallsanlegg er ikke uvanlig.

Dette gjelder særlig for gjenvinningsanlegg som lagrer hageavfall og kompost. Dersom energien som er lagret i høye komposthauger, ofte med svært lavt fuktighetsinnhold, ikke slipper ut kan kjemiske reaksjoner føre til at temperaturen øker drastisk, og at avfallet selvantenner.

For å begrense skadeomfanget og forebygge storbranner, i den grad det er mulig, er det derfor avgjørende å ha et godt varslings- og sikkerhetssystem.

Dette innefatter gjerne sikkerhetskomponenter som:

 • Alarmsystem med direkte kobling til en 110-sentral
 • Lokal sirene
 • Sprinklersystem
 • Mobil alarmstasjon
 • CCTV-overvåkning

 

Disse komponentene er helt avgjørende for å begrense skadeomfanget dersom en brann skulle oppstå – men de trår først i kraft etter at en brann har oppstått.

 

Oppdag branntilløp tidligere

Den siste tiden har vi opplevd et skifte mot en mer proaktiv tankegang innen avfallsbransjen. I stedet for å fokusere på å begrense skadeomfanget, ser vi nå at flere og flere aktører i bransjen utforsker nye muligheter for å oppdage og forhindre branner før de oppstår.

Et resultat av dette er en økt etterspørsel for termiske kameraer.

 

Ved å ta i bruk termiske CCTV-kameraer for å overvåke risikoutsatte områder står man bedre rustet for å kunne identifisere indikatorer på varmeutvikling og branntilløp i de massive søppelbergene ved gjenvinningsanleggene.

En CCTV-løsning som inkluderer termiske kameraer kan aldri erstatte eksisterende brannsikkerhetssystemer og alarmer – men det kan fungere som et godt supplement, og tilføye et ekstra lag med sikkerhet, ved å måle temperaturnivåer og registrere varmeutvikling lenge før sprinklersystemet slår ut.

Avhengig av hva slags type brann det dreier seg om, kan disse termiske kameraene varsle om temperaturendringer og mulige branntilløp så mye som 10-15 minutter før brannalarmen går.

 

Bredt nytteområde

Termiske kameraer kan kjøpes og monteres individuelt i et eksisterende alarm- og varslingssystem, eller danne deler av grunnlaget for en ny og moderne sikkerhetsløsning.

I kombinasjon med et solid alarmsystem, sprinkleranlegg og viktige lyd- og kommunikasjonselementer gir disse kameraene deg bedre forutsetninger for å oppdage branntilløp tidlig – og kan dermed bidra til å forebygge de kraftige brannene vi har sett urovekkende mange av i året som har gått.

 

Nytteområdet til disse løsningene begrenser seg for øvrig ikke kun til avfallsbransjen. Termiske kameraer kan også benyttes for å oppdage:

 • Varmeutvikling i ladestasjoner for elbil
 • Oljesøl i maritim virksomhet
 • Termisk utvikling i knutepunkter i høyspentledninger
 • Mennesker (ved f.eks. preimeterdefinisjon eller linjeovergang)
 • Termisk utvikling i motorprosesser

 

35 års erfaring som leverandør av sikkerhetsløsninger

Elektronix har over 35 års erfaring som leverandør av sikkerhetsløsninger. Vi kan levere individuelle kameraer av alle typer (inkludert termiske kameraer), omfattende CCTV-systemer eller komplette sikkerhetsløsninger.

Enten du ønsker å utvide og forbedre ditt eksisterende system, eller bygge opp en ny løsning som er skreddersydd etter dine behov, kan vi levere alt fra CCTV-utstyr og andre fysiske komponenter til software, nettverk og nettverksutstyr.

I tillegg leverer i hardware til industriell bruk, inkludert støvsikre, vanntette og vifteløse PCer, samt utstyr som tåler store temperaturvariasjoner. Kort oppsummert: Alt utstyr som er litt utenom det vanlige.

 

Vanskelig å finne ferdige nøkkelsystemer

Dersom du kun er ute etter å installere termiske kameraer i ditt system kan du selvsagt finne og bestille disse i en nettbutikk – men har du da kompetansen til å ta deg av tuning, kalibrering og comissioning?

Er du sikker på at nettverket ditt støtter de nye komponentene og at du har en solid basestasjon?

Det er lett å finne gode enkeltprodukter, men desto vanskeligere å finne ferdige nøkkelsystemer. Mange av våre kunder engasjerer Elektronix nettopp fordi de opplever det som vanskelig å kjøpe og installere gode løsninger på egenhånd.

 

En langsiktig og trygg løsningsleverandør

Vår største styrke er at vi er en komplett løsningsleverandør som forstår behovene du har som kunde.

Elektronix sine erfarne eksperter kan sette sammen den perfekte løsningen for deg, med nøyaktig de funksjonene du trenger basert på lokasjon og miljø.

 

 

Vi samarbeider med dyktige installatører for å forsikre kvalitet i alle ledd, og bistår dem med vår tekniske kompetanse for å sørge for at alle elementer installeres og fungerer som det skal.

På denne måten kan du som kunde være sikker på at du får en løsning som tilfredsstiller dine behov og fungerer på tiltenkt måte. Samtidig som du får en ekstra trygghet i form av en erfaren og stabil leverandør som vil bistå med støtte og support for å forsikre at systemet er operativt i et langsiktig perspektiv.

Innovativ deep learning-teknologi øker kvaliteten på videoanalyse under krevende forhold

25.05.2021

0

Rask og nøyaktig gjenkjenning av kjøretøy er avgjørende for å sikre god ytelse, pålitelig videoanalyse og økt sikkerhet i norske tunneler.

 

Det finnes i dag godt over 1100 veitunneler i Norge, men en samlet lengde på over 800 kilometer. Tunneler byr på unike utfordringer når det kommer til trafikksikkerhet, og potensielt katastrofale konsekvenser ved en eventuell ulykke.

 

Derfor har «trygge tunneler» blitt et viktig fokusområde for Statens vegvesen i arbeidet med å øke tryggheten og sikkerheten på norske veier.

 

I 2018 introduserte det italienske ingeniørfirmaet Sprinx Technologies en banebrytende ny teknologi på trafikkstyringsmarkedet. Løsningen, ved navn TRAFFIX AI, tar i bruk kunstig intelligens og deep learning for å øke nøyaktigheten i videoanalyse av trafikkbildet – særlig under utfordrende forhold.

 Mer om smart tunnel: last ned e-book

Krevende forhold byr på utfordringer for analyseverktøy

Kameraovervåking og sanntids videoanalyse er to av våre viktigste verktøy for å bygge tryggere veier og tunneler. Smarte AID-systemer (Automatic Incident Detection) kan overvåke trafikkbildet, samle inn verdifulle data om trafikkflyt og varsle operatører ved potensielt farlige hendelser, som f.eks. røykutvikling eller trafikkulykker.

 

Likevel ser vi at tradisjonelle analyseverktøy ofte kan prestere dårlig i trafikksikkerhetsapplikasjoner der forholdende er krevende – en konstant utfordring i landets mange tunneler, der:

 • dårlig belysning
 • mørke skygger
 • refleksjoner fra våte veibaner og vegger

kan skape forstyrrelser i bildet som fører til dårligere deteksjon og ytelse, samt hyppige falske alarmer.

 Innganger og utganger er særlig kritiske når det kommer til overvåking av tunneler, da de disse byr på en rekke potensielle problemer for overvåkingssystemene.

"Sollys, regn og tåke kan alle bidra til forstyrrelser i bildet, og kjøretøy som for eksempel er dekket av snø kan være vanskelig for systemene å detektere og gjenkjenne på en pålitelig og god måte."

 

Raskere deteksjon med deep learning

Det er nettopp i disse kritiske situasjonene at Sprinx Technologies’ deep learning-teknologi kan vise seg å være helt avgjørende.

 

Deep learning er en teknikk innen maskinlæring og kunstig intelligens som benytter seg av kunstige nevrale nettverk i flere lag for å hente ut gradvis mer detaljert fra en datakilde – som for eksempel en videostrøm fra et overvåkningskamera.

 

Dersom man jobber med tradisjonell 2D-analyse av videobildet kan det ofte være utfordrende å gjenkjenne et kjøretøy under dårlige forhold, fordi det er vanskelig å skille pikslene som opptas av det aktuelle objektet fra forstyrrende elementer, f.eks. snø, sollys, skygger og refleksjoner, som kan skape en «sky» rundt selve objektet.

 

Deep learning gir AID-systemet muligheten til å filtrere hva vi ser i bildet, og kan derfor detektere og gjenkjenne et kjøretøy i bildet raskere og med større nøyaktighet.

 

"Deep learning-algoritmen ser at det er et kjøretøy i bildet, selv når det kun detekterer deler av det. Dersom det er mye støy og forstyrrelser rundt kjøretøyet evner systemet fremdeles å gjenkjenne at det er et kjøretøy der"

-daglig leder Paola Clerici i Sprinx Technologies.

 

På denne måten kan deep learning-programvaren bedre AID-systemets ytelse i kritiske situasjoner med dårlige forhold.

 

Utviklet spesifikt for trafikksikkerhet

De seneste årene er ord og uttrykk som «kunstig intelligens», «maskinlæring» og «deep learning» blitt hyppig brukt for å promotere nyskaprning innen en lang rekke fagfelt og markedsområder.

Clerici er rask til å understreke at deres deep learning-programvare er langt mer enn et markedsføringsverktøy.

– For oss er ikke dette bare et ord vi bruker i markedsføringen vår, men noe ekte som vi har lagt store ressurser og mye tid i å utvikle, fastslår hun.

Sprinx Technologies arbeider målrettet innen videoanalyse for applikasjon innen trafikkstyring og trafikksikkerhet, og har derfor utviklet sin deep learning-algoritme spesifikt for dette formålet.

– Ekspertise er svært viktig når det kommer til kunstig intelligens. Du kan være i besittelse av en fantastisk AI-teknologi, men om den ikke har fått trening innen det aktuelle området vil den ikke fungere optimalt, påpeker Clerici.

 

– Lærer på samme måte som et barn

Kunstig intelligens fungerer ved at systemet fores med informasjon, for så å gradvis lære seg å gjenkjenne mønstre, reagere på hendelser og utføre handlinger automatisk.

 

– Deep learning-algoritmen lærer seg å gjenkjenne objekter, og sammenligne disse med andre objekter, på samme måte som et barn. For å trene opp de nevrale nettverkene kreves en stor mengde bilder av ulike kjøretøy fra flere forskjellige vinkler. På denne måten lærer systemet seg å gjenkjenne, identifisere og klassifisere de ulike kjøretøyene det opptaker i videobildet, utdyper Clerici.

 

Deep learning og 3D-sporing gir best resultat

Sprinx Technologies’ utviklet sin deep learning-modul som en supplementærteknologi for sin revolusjonerende programvare som muliggjør videoanalyse med 3D-sporing av objekter.

 

Denne teknologien benytter seg av enkle parametere for å spore objekter basert på volum, i motsetning til tradisjonell 2D-analyse som benytter seg av pikselsporing.

Kort forklart vil deep learning sørge for å gjenkjenne kjøretøyet raskere, mens 3D-analysen hjelper oss å forstå hvordan kjøretøyet beveger seg.

Ved å kombinere 3D-sporing av objekter og deep learning vil AID-systemet med andre ord gi bedre og mer nøyaktige resultater i situasjoner med krevende forhold, samt raskere identifisering og klassifisering av objekter, kjøretøy og potensielt farlige hendelser.

 

Reduserer reaksjons- og responstiden

Grunnlaget for begge av Sprinx Technologies nyvinninger er økt trafikksikkerhet – og nøkkelen til dette er å tilby mer nøyaktig informasjon raskere, og på rett måte.

 

– Antallet kameraer i en tunnel kan være enormt, og operatørene i kontrollrommet evner ikke å reagere på en korrekt måte dersom de må følge med på flere kameraer samtidig. For å være raskere og mer reaktive fokuserer vår teknologi derfor på de områdene systemet gjenkjenner at hendelser kan oppstå, forklarer Clerici.

 

– Dersom vi kan redusere reaksjonstiden ved en eventuell ulykke kan vi også redusere antallet mennesker som blir involvert.

 

– En svært god samarbeidspartner

Hatteland Technology er Sprinx Technologies samarbeidspartner på det norske markedet.

– Vi samarbeider ikke med partnere som kun kan tilby distribusjon. Vi er alltid på utkikk etter merverdidistributører som har evnen til å kombinere vår teknologi med andre systemer, samt tilby support på første og andre nivå lokalt, forteller Clerici.

– Vi ser på Hatteland Technology som en svært god samarbeidspartner, som evner å promotere vår teknologi i sitt marked, og gi både pre-sale og post-sale support. Vi trener dem opp hvert år for å gi dem alle verktøy de trenger for å administrere teknologien vår på riktig måte, og er svært fornøyde med samarbeidet, avslutter hun.

3D-videoanalyse løfter trafikksikkerheten i norske tunneler opp til et nytt nivå

25.05.2021

0

Sprinx Technologies’ unike AID-løsning tilfører videoanalyse av trafikkbildet en ny dimensjon – med høyere nøyaktighet som bidrar til økt sikkerhet.

Som et viktig ledd i arbeidet med å øke sikkerheten og tryggheten på norske veier er majoriteten av landets mange tunneler under kontinuerlig overvåkning, ofte av flere titalls – og i enkelte tilfeller hundretalls – overvåkningskameraer som er strategisk plassert ved kritiske punkter i tunnelen.

Ved hjelp av smarte analyseverktøy kan disse kameraene samle og analysere viktige data om trafikkbildet, og automatisk varsle operatører i et tilknyttet kontrollrom ved en eventuell hendelse eller ulykke.

De fleste av disse verktøyene benytter seg av 2D-analyse og sporing av piksler for å følge objekter i videobildet, men det italienske ingeniørfirmaet Sprinx Technologies har utviklet et unikt analyseverktøy som gir videoovervåking av trafikken en ny dimensjon – bokstavelig talt.

Utfordringene med 2D-analyse

Tradisjonelle AID-systemer (Automatic Incident Detection) benytter seg av videoanalyse på et todimensjonalt plan. Objekter i bildet analyses og gjenkjennes basert på antall piksler i bildet som dekkes. På denne måten kan analyseverktøyet definere bl.a. hva slags objekt det dreier seg om (bil, lastebil etc.) om objektet beveger på seg og hvordan det beveger seg.

For at et slikt system skal fungere effektivt i en tunnel må flere parametere defineres på forhånd, deriblant hvilke kjørefelt som skal overvåkes, hvor mange piksler en lastebil dekker sammenlignet med en bil eller en motorsykkel, samt hvordan vil dette antallet endre seg for samtlige kategorier avhengig av om objektet befinner seg nærme eller lenger fra overvåkningskameraet.

 

"Dette kan være vanskelig å finne et godt kompromiss mellom de forskjellige parameterne for å oppnå et best mulig resultat"

-Paola Clerici i Sprinx Technologies.

 

En annen utfordring med å 2D-analyse er at pikselsporing ikke nødvendigvis vil gi håndfaste resultater. Når en lastebil entrer videobildet vil for eksempel flere av pikslene den dekker i bildet trolig befinne seg utenfor kjørefeltet, eller feltene, som dekkes. I tillegg kan refleksjoner i veibanen og langs veggene føre til en rekke falske alarmer.

 

Falske alarmer og tidkrevende kalibrering

Clerici mener hyppige falske alarmer en av de to mest markante utfordringene for tradisjonelle AID-systemer og analyseverktøy.

– Når vi snakker om AID-software må vi vurdere ytelse ikke bare ut ifra deteksjon, men også antallet falske alarmer du kan unngå. Dersom det er mange falske alarmer vil operatørene i kontrollrommet oppleve det som at systemet ikke fungerer som det skal, og at de derfor ikke kan stole på det, utdyper hun.

Den andre store utfordringen med 2D-analyse er kalibrering av de fysiske kameraene. På grunn av de mange forskjellige parameterne som må defineres på forhånd – f.eks. antall kjørefelt, forskjellige typer objekter, refleksjoner, lysforhold og forstyrrende elementer som røyk eller tåke – kan kalibreringen være tidkrevende.

 

"I mange tilfeller kan det ta opptil to timer å kalibrere hvert enkelt kamera. Når en tunnel kan ha godt over 100 kameraer koblet til et nettverk sier det seg selv at dette vil ta svært lang tid."

 

Som regel kreves det også at systemintegratorer fra den aktuelle utvikleren er on-site under klargjøringsprosessen.

– Vi forsto at falske alarmer og tidkrevende kalibrering var to svake punkter i todimensjonal videoanalyse, sier Sprinx Technologies’ daglig leder.

– Derfor bestemte vi oss for å ta med oss noe fra robotikkmarkedet for å revolusjonere trafikkovervåkningen.

 

3D-analyse løser de største utfordringene

For tre år siden introduserte Sprinx Technologies 3D-videoanalyse i AID-markedet.

Ved hjelp av to vertikale linjer i bildet, samt en referanse for avstand (f.eks. kjørefeltets bredde og kameraets monteringshøyde), muliggjør dette smarte verktøyet 3D-analyse i et todimensjonalt videobilde.

– Dette gjør det mulig å detektere og gjenkjenne objekter basert på volum fremfor piksler. Et objekt vil ha samme volum og dimensjoner uavhengig av om det er nærme eller langt fra kamera, og kan derfor enkelt spores når det beveger seg gjennom bildet.

 

"3D-analyse tilbyr derfor økt nøyaktighet, og tilbyr samtidig effektive løsninger på de tidligere nevnte utfordringene."

 

Med sporing av volum fremfor piksler spiller det ingen rolle om deler av kjøretøyet vises utenfor kjørefeltet, eller feltene, som overvåkes i bildet, eller om deler av kjøretøyet ikke vises i bildet i det hele tatt. Verktøy gjenkjenner at objektet beveger seg langs bakken og følger det gjennom bildet.

– Dette gjør at du kun må dekke de faktiske kjørefeltene, og slipper å tenke på å dekke deler av veggen og vurdere refleksjonene som ofte skaper falske alarmer, forklarer Clerici.

 

2D detection 3D detection
 • Video analysis of pixel blobs on the image plane
 • Configuration of the min and max dimension to compensate the perspective
 • The detection zones must include all the pixels in image plane where the object is moving (i.e. walls)
 • Video analysis of 3D object (dimension, speed and direction)
 • Moving objects maintain the same properties (i.e. speed and dimension) everywhere in the image
 • The detection zones have to include only the road surface where the objects are moving

 

Betydelig kortere kalibreringstid

I tillegg til å redusere antallet falske alarmer kutter Sprinx Technologies’ smarte 3D-løsning kalibreringstiden betraktelig. Fordi man kun trenger to vertikale linjer og et referansepunkt for distanse for å få god informasjon fra videobildet tar det kun om lag 30 sekunder å kalibrere hvert enkelt kamera.

"I tillegg eliminerer det i de aller fleste tilfeller behovet for å ha systemintegratorer og ingeniører on-site"

-Paola Clerici.

 

En annen fordel Clerici trekker frem når det kommer til 3D-analyse er at systemet jobber med enheter og parametere operatørene er godt kjent med – som:

 • fart
 • dimensjoner
 • størrelse
 • retning

 

Systemet snakker operatørenes språk, og gjør det enklere for dem å forstå analysen og dataene som overføres.

 

Et verdifullt samarbeid

System kan samle og overføre statistiske data om trafikkflyten i opp til fire kjørefelt samtidig, uten at dette går utover ytelsen.

– Vi introduserte 3D-analyse i markedet for tre år siden, og vi er fremdeles de eneste som kan tilby denne typen analyse gjort på en god måte. Det er mange som har forsøkt å kopiere oss, men de greier ikke å levere et like godt produkt, fastslår Clerici.

I liket med deres banebrytende Deep Learning-teknologi er 3D-analyse en del av merverdien det R&D-fokuserte teknologiselskapet tilbyr. Hatteland Technology svært fornøyde med å kunne samarbeide med Sprinx, og tilby deres produkter og løsninger på det norske markedet.

– Vi samarbeider ikke med partnere som kun kan tilby distribusjon. Vi er alltid på utkikk etter merverdidistributører som har evnen til å kombinere vår teknologi med andre systemer, samt tilby support på første og andre nivå lokalt, forteller Clerici.

– Vi ser på Hatteland Technology som en svært god partner, som evner å promotere vår teknologi i sitt marked, og gi både pre-sale og post-sale support. Vi trener dem opp hvert år for å gi dem alle verktøy de trenger for å administrere teknologien vår på riktig måte, og er svært fornøyde med samarbeidet, avslutter hun.

Taking the IIoT leap: The impact and opportunities of the Industrial Internet of Things

27.05.2021

0

The IIoT has already transformed the manufacturing industry, and yet, we are still just testing the waters of the 4th industrial revolution. Future-proofing your hardware and infrastructure is imperative when taking the IIoT leap.

The Industrial Internet of Things (IIoT) is the flagship of the fourth industrial revolution, also known as Industry 4.0. The introduction of the IIoT has had a major impact on all industrial sectors, perhaps most significantly within the manufacturing industry.

Enabled by the introduction and advancement in technologies such as Cyber-physical Systems (CPS), cloud computing, big data, artificial intelligence (AI) and machine learning, the IIoT is an evolution from the previous generation of Distributed Control Systems (DCS) that improves monitoring, efficiency, performance, productivity and profitability within the industrial sector.

By connecting physical devices to each other as part of a computer network and leveraging the power of smart devices and real-time analytics, the IIoT enhances and improves production processes, enables new levels of factory automation, and allows for greater data visibility, collection, exchange, and analysis.

At its core, the IIoT allows manufacturers to make decisions based on data, and not assumptions. In this article we will take a closer look at several aspects you must consider when implementing IIoT technologies into your manufacturing processes.

 

Improving data competence and knowledge

Data is integral to the IIoT and Industry 4.0, providing the foundation for modern industrial processes, and all future advancements within the sector.

It is by improving our knowledge and competence in terms of data collection and analysis that we can streamline the manufacturing process, reduce production costs and increase productivity.

Cloud computing provides us with a new option for central storage and analysis of important data that requires no direct management by the user, and on the opposite side of the spectrum, edge computing allows for decentralized decisions to be made automatically through data processing in the direct vicinity of the source. The latter is particularly beneficial when it comes to monitoring and predictive maintenance.

Simplifying a complex data landscape, we can divide data into three main categories: On one end you have historical data showing long-term trends. On the other end, you have edge sensors providing and processing real-time data, and in between, you have all the data processed by the SCADA system that contributes to daily operations.

With this vast amount of available information, the challenge is often to determine how much and what type of data you should process – a choice often left for the fabric owner to make.

The key to successful data management and automation is not to collect and process as much information as possible, but rather to acquire the right amounts of the correct data. In other words: Think quality before quantity and choose the corresponding hardware and technology.

 

Demand-driven manufacturing

Another aspect to consider is a new trend within manufacturing related to individual requirements. An efficient method for increasing productivity and cost-efficiency is to move away from high volume production and holding a large amount of inventory and towards a demand-driven production cycle.

Although the plausibility of demand-driven manufacturing depends on several factors, this business model, when applicable, may provide a shorter product life cycle and shorter delivery time.

Additionally, this model enables the implementation of more sensors, more local processing, more wired and wireless connectivity solutions, and greater options for upscaling and downscaling without any significant increase in costs.

 

Choosing the right hardware

When looking to implement IIoT technologies and processes, many manufacturers tend to focus on software solutions, applications, and algorithms.

While there are several important software choices to be made in order to ensure usability and user experience, it is important not to overlook another significant aspect of the IIoT leap: Hardware and infrastructure.

Regardless of software choices, you need the appropriate hardware in order to collect the necessary data for your streamlined manufacturing operation.

Inter-connecting devices require sensors and network infrastructure, edge computing require gateways to process real-time data and AI and machine learning requires a certain amount of processing power.

Choosing and installing the right hardware, balancing processing power and costs, is imperative to the successful implementation of IIoT processes, as your physical equipment and devices largely dictate your capacity for data collection and processing.

 

Thinking ahead

Despite the fact that the “Industrial Internet of Things” is already a familiar term for most manufacturers, we are still very much in the opening phases of the latest industrial revolution.

Improvements in automation and innovations such as predictive maintenance are great examples of what can be achieved by implementing IIoT technologies, however, we are still exploring what is possible today, and what may be possible going forward.

Predictions indicate that the IIoT will transform the workforce and enable the creation of new business models. In fact, the potential for growth by implementing IIoT is predicted to generate 15 trillion dollars of Global GDP over the next decade.

Right now, however, we are still testing the IIoT waters. There is currently a large amount of software and hardware solutions available, from a multitude of suppliers, but we have yet to find a dominant and “complete” solution.

To future-proof your investment in IIoT, it might be beneficial to dimension your solution to support more processing power than your current needs. While this may imply a higher initial cost, it will ensure that you are well-equipped for the future, regardless of what that future may hold.

 

Helping you take the IIoT leap

Hatteland Technology is an experienced advisor and sparring partner for manufacturers looking to implement an IIoT upgrade.

We supply a full range of customized, IIoT hardware and infrastructure solutions, Human-Machine Interfaces (HMI), sensors, gateways, CCTV surveillance cameras, etc.

Our expertise encompasses identifying and customizing the most cost-efficient solutions without sacrificing processing power, whether it’s a PC used by operators on a daily basis or a small gateway PC working silently in a corner without human interaction.

Our competent consultants may assist you in assembling a future-proof and cost-efficient IIoT-setup dimensioned to cater to both your current and future needs.

Les mer...Vis mindre...